ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนม่วง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านหนองไม้แก่น ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
5
บ้านโนนม่วง ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
11
บ้านหนองโกทอง ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00