ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านปรางค์มะค่า ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
4
บ้านวังใหญ่ ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00