ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
2
บ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
3
บ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
4
บ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
5
บ้านโคกนคร ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
6
บ้านนาดี ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
7
บ้านถ่อนใหญ่ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
8
บ้านถ่อนใหญ่ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
9
บ้านดอนก่อตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
10
บ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
11
บ้านโคกก่อง ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
12
บ้านโนนสูง ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
15
บ้านดอนชี ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
9
บ้านดอนชี ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
1
บ้านดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
3
บ้านดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
8
บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
5
บ้านดอนชาด ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
5
บ้านโนนทุ่ง ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
4
บ้านหนองยางตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
7
บ้านหนองมะยอด ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
7
บ้านดอนชาด ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00