ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1,7
นาหมอม้า ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
2
หนองเรือ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
1
บ้านน้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
2
บ้านน้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
8
บ้านน้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
9
บ้านน้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
6
บ้านยางคำ ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
3
บ้านดงบังพัฒนา ตำบลบน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
10
บ้านดงบังพัฒนา ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
4
บ้านคำสร้างบ่อ ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
5
บ้านคำสร้างบ่อ ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
7
บ้านดอนดู่ ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00