ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเสนางคนิคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านหนองทับม้า ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
2
บ้านสว่าง ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
6
บ้านหนองโนสวนโคก ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
1
บ้านหนองทับม้า ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
4
บ้านหนองทับม้า ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
11
บ้านหนองทับม้า ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
12
บ้านหนองทับม้า ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
7
บ้านนาสะอาด ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
5
บ้านโป่งหิน ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
10
บ้านโป่งหิน ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
5
บ้านสมสะอาดเนินกุง ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
3
บ้านโพนทอง ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
9
บ้านโพนทอง ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
2
บ้านบก ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
4
บ้านบก ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
2
บ้านโคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
9
บ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
15
บ้านนาไร่ใหญ่ ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
8
บ้านคึมข่า ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
1
บ้านเหล่าหนาด ต.เหล่าหนาด อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
2
บ้านน้อยดอกหญ้า ต.บุ่งคล้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
4
บ้านไร่สีสุก ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
5
บ้านป่าหวาย ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
13
บ้านหนองสามสี ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
7
บ้านบูรพา ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
4
บ้านหนองไฮ ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
16
บ้านโนนสูง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
11
บ้านโนนสมบูรณ์ ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00