ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
2
บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
3
บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
4
บ้านโนนสูง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
5
บ้านห่องเตย ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
6
บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
7
บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
8
บ้านโนนสูง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
9
บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
6
บ้านเนินกุง ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
5
บ้านสมสะอาด ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00