ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านนาเหว่อ ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
3
บ้านโนนอุดม ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
8
บ้านหนองนาดี ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
13
บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
14
บ้านโนนวิทยา ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00