ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านนากลาง หมู่ 1 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
7
บ้านนากลาง หมู่ 7 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
2
บ้านโคกนาเหล่า หมู่ 2 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
3
โคกกะทอ ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
4
ใหม่สามพลัง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
5
บ้านโคกนาเหล่า หมู่ 5 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
6
นาสมนึก ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังวหัดหนองบัวลำภู
8
นาสมหวัง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
9
บ้านนาวัง หมู่ 9 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
10
หนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
11
บังพระจันทร์ ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
12
ใหม่บูรพา ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
13
นากลาง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
1
โนนภูทอง ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
2
วังสำราญ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
3
ผาอินทร์แปลง ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
4
สวนสวรรค์ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
5
ไทยนิยม ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
6
โคกสง่า ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
7
นาสุรินทร์ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
8
นาเจริญ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
9
ไทยสามัคคี ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
10
แสงทองพัฒนา ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
11
วังไผ่ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
12
วังสำราญใต้ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
1
หนองสิม ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
2
นาแก ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
3
หนองค้อ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
4
ค้อใหม่ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
5
นาส้มโฮง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
6
คอนมะค่า ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
7
นาแก ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
8
นาซำจวง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
9
ผาเวียง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
10
นาดินดำ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
1
วังปลาป้อม ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
2
โคกเจริญ ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
3
วังปลาป้อม ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
4
โคกสะอาด ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
5
โคกหนองบัว ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
6
หนองหัวช้าง ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
7
กุดดู่ ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
8
โคกสว่าง ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
1
นาชุมแชง ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
2
ผาเจาะ ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
3
วังม่วง ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
4
วังโปร่ง ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
5
ภูเขาวงศ์ ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
6
เทพคีรี ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
7
วังสามหาบ ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00