ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนาแกวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านวังปลาป้อม ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
1
บ้านหนองสิม ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
2
บ้านโคกเจริญ ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
4
บ้านโคกสะอาด ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
5
บ้านโคกหนองบัว ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
6
บ้านหนองหัวช้าง ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
7
บ้านกุดดู่ ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
8
บ้านโคกสว่าง ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
2
บ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
3
บ้านหนองค้อ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
4
บ้านค้อใหม่ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
5
บ้านนาส้มโฮง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
6
บ้านดอนมะค่า ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
7
บ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
8
บ้านนาซำจวง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
9
บ้านผาเวียง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
10
บ้านนาดินดำ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
3
บ้านวังปลาป้อม ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00