ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
12,
กุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
17
กุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
16
กุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3
บ้านกุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น
4
บ้านกุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00