ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
13
บ้านเพี้ยฟาน ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
12
บ้านโนนตุ่น ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00