ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนฝางวิทยายน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
8
บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
10
บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
11
บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ุ6
บ้านบะยาว ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
9
บ้านบะยาว ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
2
บ้านนาโพธิ์ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
3
บ้านโสกม่วง ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
4
บ้านดอนดู่ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
9
บ้านหินตั้ง ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
8
บ้านห้วยหว้า ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
6
บ้านห้วยหว้า ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
4
บ้านหินฮาว ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
2
บ้านโนนฆ้อง ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1
บ้านสร้างแก้ว ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1
บ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
2
บ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
9
บ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
12
บ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
3
บ้านหัวบึง ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
8
บ้านโคกใหญ่ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
9
บ้านโคกใหญ่ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
10
บ้านโคกใหญ่ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
6
บ้านดอนหัน ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
7
บ้านแก่นเท่า ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
4
บ้านสระแก้ว ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
5
บ้านนาฝาย ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00