ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
10
บ้านดงค้าพัฒนา ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
12
บ้านสุขสบาย ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
17
บ้านหนองข่า ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00