ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเหล่าหลวง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านเหล่าหลวงใต้ ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
3
บ้านเหล่าหลวง ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
4
บ้านคำเจริญ ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
5
บ้านกำแมด ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00