ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านแสนอุดม ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
12
บ้านโนนประเสริฐ ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
10
บ้านเมืองนาซำ ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
4
บ้านกุดดู่ ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00