ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านกั้ง ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
2
บ้านบ่อคำ ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
3
บ้านโนนสะอาด ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
10
บ้านกั้ง ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
7
บ้านโคกสำราญ ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00