ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านศาลา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านศาลา ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
21
บ้านศาลา ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00