ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอท่งฝน จังหวัดอุดรธานี
9
บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00