ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบุญมีศรีสว่าง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านบุญมี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
5
บ้านบุญมี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
7
บ้านศรีสว่าง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00