ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
นาทราย ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
2
น้ำรอด ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
9
นาทรายศรีวิไล ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00