ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโป่ง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านโป่ง ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย
5
บ้านโป่ง ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย
8
บ้านโป่ง ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย
3
บ้านสาระแพ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
5
บ้านหัวแก่ง ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
20
บ้านโคกสว่าง ตำบลศรีสองรัก อำดภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00