ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านนาบอน ต.ชัยพฤกษ์ อ. เมือง จ.เลย
2
บ้านท่าแพ ต. เมือง อ. เมือง จ.เลย
5
บ้านหนองผักก้าม ต. เมือง อ. เมือง จ. เลย
5
บ้านนาบอน ต.ชัยพฤกษ์ อ. เมือง จ.เลย
10
บ้านนาบอน ต.ชัยพฤกษ์ อ. เมือง จ.เลย
11
บ้านนาบอน ต.ชัยพฤกษ์ อ. เมือง จ.เลย
4
บ้านฟากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
11
บ้านฟากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
6
บ้านนาอาน ตำนาอาน อำเภอ จังหวัดเลย
8
บ้านกกดู่ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย
3
บ้านแหล่งควาย ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
1
บ้านนาหนอง ต. กุดป่อง อ. เมือง จ.เลย
3
บ้านถิ่น ต.นาโป่ง อ. เมือง จ. เลย
10
บ้านขอนแดง ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
2
บ้านนาโป่ง ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย
7
บ้านหัวนา ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย
15
บ้านหัวนา ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย
2
บ้านเสี้ยวเหนือ ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย
4
บ้านส้าน ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย
9
บ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย
10
บ้านห้วยม่วง ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย
7
บ้านน้อยสนามบิน ต.เมือง จ.เลย
9
บ้านโพนไทร ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
8
บ้านหนองบอน ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย
8
บ้านเพีย ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
3
บ้านนาน้ำมัน ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
3
บ้านกกทอง ต.กกทอง อ.เมือง จ.เลย
2
บ้านตูบโกบ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย
3
บ้านโพนป่าแดง ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย
7
บ้านปากหมาก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย
12
บ้านลายเหนือใต้ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
9
บ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
11
บ้านลายเหนือ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
8
บ้านกำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
9
บ้านติดต่อ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
13
บ้านห้วยม่วง ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย
1
บ้านนาแขม ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย
1
บ้านนาดินดำ ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย
7
บ้านนาซำ ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
5
บ้านติ้วน้อย ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย
14
บ้านติ้วน้อยพัฒนา ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย
12
บ้านโนนกุดจับ ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย
4
บ้านขอนแก่น ต.นาโป่ง .เมือง จ.เลย
16
บ้านขอนแก่น ต.นาโป่ง .เมือง จ.เลย
1
บ้านไร่ม่วง ต.นำ้หมาน อ.เมือง จ.เลย
1
บ้านโพนป่าแดง ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย
2
บ้านโพนป่าแดง ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย
3
บ้านโพนป่าแดง ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย
4
บ้านโพนป่าแดง ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย
5
บ้านโพนป่าแดง ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย
6
บ้านโพนป่าแดง ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย
8
บ้านกุดโง้ง ต.ชัยพฤกษฺ์ อ.เมือง จ.เลย
2
บ้านขอนแดง ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
10
บ้านขอนแดง ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
3
บ้านกกทอง ต.กกทอง อ.เมือง จ.เลย
4
บ้านกกทอง ต.กกทอง อ.เมือง จ.เลย
5
บ้านไร่ทาม ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
1
บ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย
2
บ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย
3
บ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย
4
บ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย
5
บ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย
6
บ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย
7
บ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย
8
บ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย
9
บ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย
10
บ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย
11
บ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย
12
บ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย
2
บ้านหนองผักก้าม ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
3
บ้านถิ่น ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย
10
บ้านกกชุมแสง ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย
11
บ้านสะอาดลายเหนือ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
12
บ้านสะอาดลายเหนือ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
6
บ้านสะอาดลายเหนือ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
13
บ้านหัวนา ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย
1
บ้านห้วยกระทิง ต.กกทอง อ.เมือง จ.เลย
2
บ้านห้วยฮ่อม ต.กกทอง อ.เมือง จ.เลย
5
บ้านสวนกล้วย ต.กกทอง อ.เมือง จ.เลย
6
บ้านโพนค่าย ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
9
บ้านน้ำฮวย ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย
12
บ้านแหล่งควาย ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
10
บ้านกกดู่ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00