ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเชียงคาน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
หมู่1 บ้านนาซ่าว , หมู่2 บ้านนาบอน , หมู่3 บ้านโพน , หมู่4 บ้านใหม่ตาแสง , หมู่5 บ้านโนนสว่าง , หมู่5 บ้านใหม่ศาลาเฟือง , หมู่6 บ้านแก่งมี้ , หมู่7 บ้านศรีโพนแท่น , หมู่9 บ้านนาบอน , หมู่10 บ้านหนองสะพุง , หมู่11 บ้านศาลาเฟือง ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จ
1
หมู่1 บ้านเชียงคาน , หมู่2 บ้านเชียงคาน , หมู่3 บ้านคกมาด , หมู่4 บ้านน้อย , หมู่6 บ้านท่านาจันทร์ ,หมู่8 บ้านหนองขอนทอง ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
1
หมู่1 บ้านโสกเก่า , หมู่2 บ้านโสกใหม่ , หมู่3 บ้านนาเบน , หมู่4 บ้านนาป่าหนาด , หมู่5 บ้านวังอาบช้าง , หมู่6 บ้านตาดซ้อ , หมู่7 บ้านเขาแก้ว , หมู่8 บ้านท่าบม , หมู่9 บ้านท่าบม , หมู่10 บ้านโสกเก่า , หมู่11 บ้านโสกใหม่ , หมู่12 บ้านป่าหนาด , หมู่13 บ้านท่า
1
หมู่1 บ้านนาจาน , หมู่2 บ้านน้ำพร , หมู่3 บ้านกลาง , หมู่4 บ้านท่าดีหมี , หมู่5 บ้านคกงิ้ว , หมู่6 บ้านพรเจริญ , หมู่7 บ้านนาจาน ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
1
หมู่1 บ้านบุฮม , หมู่2 บ้านคกเลาเหนือ , หมู่3 บ้านคกเลาใต้ , หมู่4 บ้านห้วยซวก , หมู่5 บ้านอุมุง , หมู่6 บ้านผาแบ่น , หมู่7 บ้านวัฒนาภิรมย์ , หมู่8 บ้านผาแบ่น ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
1
หมู่1 บ้านนาสี , หมู่2 บ้านจอมศรี , หมู่3 บ้านหินตั้ง , หมู่4 บ้านแสนสำราญ , หมู่5 บ้านศรีพัฒนา , หมู่6 บ้านหินตั้ง , หมู่7 บ้านนาสี ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
1
หมู่1 บ้านหาดทรายขาว , หมู่2 บ้านผามุม , หมู่3 บ้านสาระแพ , หมู่4 บ้านห้วยสีดา , หมู่5 บ้านหัวแก่ง ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00