ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนโนนราษีวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1 2
โนนราษี ฝาง ห้วยทราย โนนสวรรค์ เหล่าใหญ่ ผักหวาน หัวขัว หนองบัว บ่อหลุบ โคกกลาง แก่นเท่า
2 6
หนองปอ นากลาง นาเหนือ ศาลา โนนทอง หนองทุ่ม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00