ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสตรีศึกษา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองหญ้าม้า ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
2
บ้านเขวาเหล่าส ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
3
บ้านหัวแฮด ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
4
บ้านรอบเมือง ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
5
บ้านเหล่าขี้เหล็ก ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
5
บ้านทุ่งนาหลวง ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
7
บ้านหนองทุ่งมน ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
8
บ้านเปลือยหัวฝาย ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
9
บ้านเปลือยใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
10
บ้านเปลือยใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
11
บ้านเปลือยนอก ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
12
บ้านเปลือยหัวตะพาน ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดหัวตะพาน
13
บ้านหนองแคน ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
17
บ้านหนองหญ้าม้า ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
18
บ้านมารินทร์ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
19
บ้านเหล่าบักเล ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
20
บ้านสันติภาพ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
1
บ้านโนนรัง ต.โนนรัง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
2
บ้านโนนรัง ต.โนนรัง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
9
บ้านโนสวรค์ ต.โนนรัง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
1
บ้านน้อยในเมือง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
2
บ้านหนองแก ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
3
บ้านผักแว่น ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
14
ห้าแยกกโพธิ์ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
18
บ้านหนองไผ่ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
10
บ้านสันติสุข ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00