ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบลหัวช้าง
2
ตำบลหัวช้าง
3
ตำบลหัวช้าง
4
ตำบลหัวช้าง
5
ตำบลหัวช้าง
6
ตำบลหัวช้าง
7
ตำบลหัวช้าง
8
ตำบลหัวช้าง
9
ตำบลหัวช้าง
9
ตำบลหัวช้าง
13
ตำบลหัวช้าง
11
ตำบลหัวช้าง
12
ตำบลหัวช้าง
14
ตำบลหัวช้าง
15
ตำบลหัวช้าง
1
ตำบลหนองผือ
2
ตำบลหนองผือ
3
ตำบลหนองผือ
3
ตำบลหนองผือ
4
ตำบลหนองผือ
5
ตำบลหนองผือ
6
ตำบลหนองผือ
7
ตำบลหนองผือ
8
ตำบลหนองผือ
9
ตำบลหนองผือ
10
ตำบลหนองผือ
11
ตำบลหนองผือ
3
ตำบลเมืองหงส์
1
ตำบลเมืองหงส์
2
ตำบลเมืองหงส์
4
ตำบลเมืองหงส์
5
ตำบลเมืองหงส์
6
ตำบลเมืองหงส์
7
ตำบลเมืองหงส์
8
ตำบลเมืองหงส์
9
ตำบลเมืองหงส์
10
ตำบลเมืองหงส์
11
ตำบลเมืองหงส์
12
ตำบลเมืองหงส์
13
ตำบลเมืองหงส์
14
ตำบลเมืองหงส์
15
ตำบลเมืองหงส์
16
ตำบลเมืองหงส์
17
ตำบลเมืองหงส์
1
ตำบลโคกล่าม
2
ตำบลโคกล่าม
3
ตำบลโคกล่าม
4
ตำบลโคกล่าม
5
ตำบลโคกล่าม
6
ตำบลโคกล่าม
7
ตำบลโคกล่าม
8
ตำบลโคกล่าม
9
ตำบลโคกล่าม
10
ตำบลโคกล่าม
11
ตำบลโคกล่าม
12
ตำบลโคกล่าม
13
ตำบลโคกล่าม
14
ตำบลโคกล่าม
15
ตำบลโคกล่าม
16
ตำบลโคกล่าม
1
ตำบลน้ำใส
2
ตำบลน้ำใส
3
ตำบลน้ำใส
4
ตำบลน้ำใส
5
ตำบลน้ำใส
6
ตำบลน้ำใส
7
ตำบลน้ำใส
8
ตำบลน้ำใส
9
ตำบลน้ำใส
10
ตำบลน้ำใส
1
ตำบลโคกล่าม
2
ตำบลโคกล่าม
3
ตำบลโคกล่าม
4
ตำบลโคกล่าม
5
ตำบลโคกล่าม
6
ตำบลโคกล่าม
5
ตำบลโคกล่าม
7
ตำบลโคกล่าม
8
ตำบลโคกล่าม
9
ตำบลโคกล่าม
10
ตำบลโคกล่าม
11
ตำบลโคกล่าม
12
ตำบลโคกล่าม
13
ตำบลโคกล่าม
14
ตำบลโคกล่าม
15
ตำบลโคกล่าม
16
ตำบลโคกล่าม
1
ตำบลน้ำใส
2
ตำบลน้ำใส
3
ตำบลน้ำใส
4
ตำบลน้ำใส
5
ตำบลน้ำใส
6
ตำบลน้ำใส
7
ตำบลน้ำใส
8
ตำบลน้ำใส
9
ตำบลน้ำใส
10
ตำบลน้ำใส
1
ตำบลดงแดง
2
ตำบลดงแดง
3
ตำบลดงแดง
4
ตำบลดงแดง
5
ตำบลดงแดง
6
ตำบลดงแดง
6
ตำบลดงแดง
7
ตำบลดงแดง
8
ตำบลดงแดง
8
ตำบลดงแดง
9
ตำบลดงแดง
10
ตำบลดงแดง
11
ตำบลดงแดง
12
ตำบลดงแดง
11
ตำบลดงแดง
16
ตำบลดงแดง
13
ตำบลดงแดง
14
ตำบลดงแดง
1
ตำบลดงกลาง
2
ตำบลดงกลาง
3
ตำบลดงกลาง
4
ตำบลดงกลาง
5
ตำบลดงกลาง
6
ตำบลดงกลาง
7
ตำบลดงกลาง
8
ตำบลดงกลาง
9
ตำบลดงกลาง
10
ตำบลดงกลาง
1
ตำบลอีง่อง
2
ตำบลอีง่อง
3
ตำบลอีง่อง
4
ตำบลอีง่อง
6
ตำบลอีง่อง
5
ตำบลอีง่อง
7
ตำบลอีง่อง
8
ตำบลอีง่อง
9
ตำบลอีง่อง
10
ตำบลอีง่อง
1
ตำบลป่าสังข์
2
ตำบลป่าสังข์
3
ตำบลป่าสังข์
4
ตำบลป่าสังข์
5
ตำบลป่าสังข์
6
ตำบลป่าสังข์
7
ตำบลป่าสังข์
8
ตำบลป่าสังข์
9
ตำบลป่าสังข์
9
ตำบลป่าสังข์
10
ตำบลป่าสังข์
11
ตำบลป่าสังข์
12
ตำบลป่าสังข์
13
ตำบลป่าสังข์
14
ตำบลป่าสังข์
1
ตำบลลิ้นฟ้า
2
ตำบลลิ้นฟ้า
3
ตำบลลิ้นฟ้า
4
ตำบลลิ้นฟ้า
5
ตำบลลิ้นฟ้า
6
ตำบลลิ้นฟ้า
7
ตำบลลิ้นฟ้า
8
ตำบลลิ้นฟ้า
9
ตำบลลิ้นฟ้า
1
ตำบลศรีโคตร
2
ตำบลศรีโคตร
3
ตำบลศรีโคตร
4
ตำบลศรีโคตร
5
ตำบลศรีโคตร
6
ตำบลศรีโคตร
7
ตำบลศรีโคตร
8
ตำบลศรีโคตร
9
ตำบลศรีโคตร
1
ตำบลดู่น้อย
2
ตำบลดู่น้อย
3
ตำบลดู่น้อย
4
ตำบลดู่น้อย
5
ตำบลดู่น้อย
6
ตำบลดู่น้อย
7
ตำบลดู่น้อย
8
ตำบลดู่น้อย
8
ตำบลดู่น้อย
9
ตำบลศรีโคตร
10
ตำบลดู่น้อย
11
ตำบลลิ้นฟ้า
12
ตำบลดู่น้อย
13
ตำบลดู่น้อย
14
ตำบลดู่น้อย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00