ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวังหลวงวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านนาดี ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2
บ้านคอกควาย ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
3
บ้านหนองแห้ว ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
4
บ้านท่าทางเกวียน ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
5
ท่าเยี่ยม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
6
บ้านท่าโพธิ์ ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
7
บ้านท่างาม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
8
บ้านกกทัน ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
9
บ้านดอนแก้ว ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
10
บ้านหนองขาม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
11
บ้านท่าบ่อ ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
12
บ้านหนองขุ่น ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดณ้อยเอ็ด
13
บ้านบากหนองเทา ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
14
บ้านหนองเทา ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
15
บ้านกกกอก ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
16
บ้านคอกควาย ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
17
บ้านโคกสะอาด ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
18
บ้านหนองขามพัฒนา ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
7
บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัร้อยเอ็ด
3
บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัร้อยเอ็ด
10
บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัร้อยเอ็ด
8
บ้านโนสูง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
4
โนนหนามแท่ง ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00