ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านเหล่าฮก ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
1,3
บ้านคูเมือง ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
1
บ้านหนองหิน ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
4,7
บ้านสูงยาง ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
2
บ้านบัวป่า ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
5
บ้านพังหาด ต.คูเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ุ6,
บ้านดงเกลือ ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
8
บ้านป่าดวน ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
2
บ้านข่อย ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
4
บ้านเมืองแก้ว ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
5
บ้านป่าแถม ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
6
บ้านหนองหินน้อย ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
7
บ้านดงเค็ง ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
8
บ้านหนอเรือ ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
9
บ้านดอนก่อ ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
10
บ้านดอนงิ้ว ต.หนองหิน องเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
2
บ้านสีสุก ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
3
บ้านเหล่าหัวภู ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
4
บ้านหัวนา ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
5,6
บ้านหนองยาง ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
7
บ้านบัวสูง ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
8
บ้านบัวเงิน ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
6
บ้านโนนค้อ ต.หนองผือ อ.เมือสรวง จ.ร้อยเอ็ด
1
บ้านหนองผือ ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
7
บ้านวนาทิพย์ ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
3
บ้านหนองเม็ก ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
2
บ้านป่ายาง ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00