ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านวังฝั่งแดง หมู่ที่ 8 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
10
บ้านโนนลาน หมู่ที่ 10 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
12
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
14
บ้านนาแก หมู่ที่ 14 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
7
บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
6
บ้านนาแก หมู่ที่ 6 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00