ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
13
คำแมด ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธฺุ์
12
คำขันอาสา ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
17
ดอนอุดม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00