ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
เสริมชัยศรี ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2
ตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3
คำเชียงยืน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
4
ศรีสมบูรณ์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
5
คำแคน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
7
วังมะพลับ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
6
โนนสวาท ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
8
นาแก้ว ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
10
โนนบุรี ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00