ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านนาแก้ว ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
7
บ้านวังมะพลับ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
6
บ้านโนนสวาท ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
5
บ้านสิงห์บุรี ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
4
บ้านโนนสามัคคี ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
3
บ้านโนนบุรี ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
2
บ้านโนนบุรี ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
1
บ้านโนนบุรี ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
9
บ้านโนนวิเศษ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
10
บ้านโนนบุรี ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
11
บ้านโนนศึกษา ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
1
บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
2
บ้านโนนอุดม ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
3
บ้านดอนดู่ ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
4
บ้านดงน้อย ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
5
บ้านหนองฝาย ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
6
บ้านท่าศรี ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
7
บ้านคำชมภู ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
8
บ้านโนนปลาขาว ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
9
บ้านท่าเรือภูสิงห์ ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
1
บ้านคำลือชา ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
2
บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ต.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
3
บ้านถ้ำปลา ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
4
บ้านนาคูณ ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
5
บ้านนาศรีนวล ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
6
บ้านสิงห์สะอาด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
7
บ้านห้วยเต้ย ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
8
บ้านโสกทราย ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
9
บ้านนาสมบูรณ์ ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
10
บ้านขวัญเมือง ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
11
บ้านถ้ำปลา ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
12
บ้านคำตาใกล้ ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
13
บ้านสิงห์สะอาด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
1
บ้านโนนน้ำเกลี้ยง ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
2
บ้านห้วยเสือเต้น ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
3
บ้านโคกไม้งาม ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
4
บ้านโนนป่างิ้ว ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
5
บ้านโคกสง่า ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
6
บ้านโคกศาลาทอง ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
7
บ้านโนนทอง ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
8
บ้านป่ากล้วย ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00