ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ชุมชนนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
7
ชุมชนนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
9
ชุมชนนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
12
ชุมชนนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
4
บ้านโพนสวาง ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
2
บ้านโคกเจริญ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
3
บ้านโป่งเชือก ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
8
บ้านโนนศรทอง ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
10
บ้านโนนอุดม ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
11
บ้านไทรทอง ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00