ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านโนนศิลา ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2
บ้านม่วงคำ ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3
บ้านคำคา ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
4
บ้านโคกก่อง ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
5
บ้านแกนาเรียง ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
6
บ้านม่วงกุญชร ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
7
บ้านดงสวาง ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
8
บ้านโนนเมือง ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
9
บ้านม่วงเหนือ ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
10
บ้านโคกก่อง ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
11
บ้านหนองขาม ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
12
บ้านแกนาเรียง ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
13
บ้านคำคา ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
9
บ้านหนองซองแมว ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
10
บ้านหนองบอน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00