ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านตูม ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
3
บ้านคุยโพธิ์ ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
4
บ้านหัวนาคำ ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ
8
บ้านโนนทัน ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ
6
บ้านกระเดา ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ
5
บ้านหัวโนนเปลือย ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ
7
บ้านหัวหนอง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ
15
บ้านสะอาด ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00