ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านม่งไข่ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
2
บ้านพรรณา ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
3
บ้านวังปลาป้อม ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
4
บ้านนาหัวช้าง ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
5
บ้านบะทอง ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
6
บ้านโคกสุวรรณ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
7
บ้านเม็ก ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
8
บ้านโคกชุมพร ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
9
บ้านหนองทุ่ม ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
10
บ้านน้อยโนนจำนงค์ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
11
บ้านหนองแวง ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00