ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
2
บ้านนาเหมือง ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
3
บ้านนาเหมืองน้อย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
4
บ้านโนนสูง ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
5
บ้านดอนตาล ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
6
บ้านสร้างขุ่ย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
7
บ้านหนองหญ้งปล้อง ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
8
บ้านโพธิ์ชัย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
9
บ้านศรีจำปาชนบท ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
10
บ้านนาเหมืองใหญ่ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
11
บ้านดอนตาล ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
12
บ้านคำน้ำเย็น ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
13
บ้านนาเหมืองน้อย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
1
บ้านม่วงไข่ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
2
บ้านดง ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
3
บ้านม่วงคำ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
4
บ้านผ้าขาว ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
5
บ้านโพนแพง ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
6
บ้านนาแยง ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
7
บ้านดอนหวาย ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
8
บ้านอ่าง ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
9
บ้านคำเจริญ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
10
บ้านผ้าขาวใหม่ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
11
บ้านม่วงไข่ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
1
บ้านแร่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
2
บ้านสมสะอาด ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
3
บ้านหนองไฮใหญ่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
4
บ้านหนองบัว ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
5
บ้านบะแต้ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
6
บ้านโคกสะอาด ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
7
บ้านหนองไฮน้อย ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
8
บ้านหนองแคน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
9
บ้านนาเชือก ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
10
บ้านด่านพัฒนา ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
11
บ้านหนองบัวหลวง ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
12
บ้านสมสะอาด2 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
13
บ้านเจริญสุข ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
14
บ้านแร่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
1
บ้านไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
2
บ้านไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
3
บ้านหนองโจด ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
4
บ้านสงเปลือย ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
5
บ้านหนองเบ็น ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
6
บ้านอุ่มเหม้า ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
7
บ้านฝั่งแดงใหญ่ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
8
บ้านฝั่งแดงน้อย ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
9
บ้านท่าลาด ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
10
บ้านหนองนกกด ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
11
บ้านดงสวรรค์ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
12
บ้านสุขเกษม ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
13
บ้านภูเงิน ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
14
บ้านโพธ์ชัย ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
15
บ้านอุ่มเหม้า ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
16
บ้านเชียงแสน ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
17
บ้านฝั่งแดงกลาง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
18
บ้านไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
1
บ้านต้นผึ้ง ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
2
บ้านนาถ่อน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
3
บ้านโพนสว่าง ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
4
บ้านโนนขมิ้น ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
5
บ้านขัวขอนแคน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
6
บ้านดอนดู่ ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
7
บ้านนาล้อม ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
8
บ้านโคกสามัคคี ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
9
บ้านโนนสะอาด ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
10
บ้านโพธิ์ทอง ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
11
บ้านกลางเจริญ ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
12
บ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
13
บ้านนาสำราญ ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00