ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านดอนแดง ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
13
บ้านดอนแดง ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
14
บ้านดอนแดง ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
15
บ้านดอนแดง ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00