ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านโพนทอง ต.นาหนาด
8
บ้านฝั่งแดง
9
บ้านฝั่งแดงใหม่ ต.ฝั่งแดง
3
บ้านสองคอน
5
บ้านต้อง
1
บ้านขอนกอง
10
บ้านขอนกองใหม่
2
บ้านนาหนาด ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00