ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านนาฮุม ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6
บ้านนาอุดม ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
7
บ้านโพนสวรรค์ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00