ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านโพนสวรรค์ ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
5
บ้านโพธิ์ศรี ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
7
บ้านหนองสะโน ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
11
บ้านโพนสวรรค์ ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
12
บ้านโพธิ์ศรี ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
14
บ้านโพธิ์ทอง ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00