ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโพนจาน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านนาซอ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
2
บ้านโพนจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
5
บ้านกลางจาน ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
8
บ้านหนองท่ม ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
10
บ้านโพนเจริญ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00