ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาขมิ้น

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านดอนยาง ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
3
บ้านนาขมิ้น ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
6
บ้านโคกนาดี ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
7
บ้านทุ่งน้อย ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
14
บ้านดอนสวรรค์ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00