ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโพนเพ็ก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1 4
ตำบลโพนบก มี 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโพนเพ็ก บ้านโพนพัฒนา บ้านทุ่งโพธิ์ บ้านเหล่าบะดา และตำบลโพนสวรรค์ คือ บ้านโคกก่อง
1,4
โพนเพ็ก,โพนพัฒนา,ทุ่งโพธิ์,เหล่าบะดา,โคกก่อง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00