ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
เหล่าบะดา ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
8
โนนอุดม ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00