ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านขว้างคลี ตำบลบ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
10
บ้านขว้างคลี ตำบลบ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
13
บ้านหนองชูชาติ ตำบลบ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
19
บ้านขว้างคลี ตำบลบ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00