ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านแม่อายหลวง ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านโห้งหน้อย ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านโห้งหลวง ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านเอก ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านป่าปงเหนือ ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
9
บ้านป่าปงใต้ ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านโห้งเหนือ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านสันต้นม่วง ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00