ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านจอง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านหนองกอก ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00