ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านป่าเลา ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านผึ้ง ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านกาด ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านแม่หอพระ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านแม่นาป้าก ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านนาเม็ง ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านป่าไม้ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
9
บ้านภูดิน ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00