ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านอุเม็ง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านหนองหวาย ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านสันป่าตองหลวง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านช่างกระดาษ ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านห้วยโท้ง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านปวงสนุก , บ้านสันทราย ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านหนองแท่น ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัเชียงใหม่
3
บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านต้นกอก ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านพระเจ้าทองทิพย์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านสันห่าว บ้านดงป่างิ้ว ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านใหม่สามหลัง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
9
บ้านป่าสัก ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
10
บ้านสันก่อเก็ด ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
11
บ้านท้องฝาย ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านหนองปึ๋ง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านใหม่ม่วงก๋อน ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านร้อง บ้านต้นโชค ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
9
บ้านสันคะยอม บ้านต้นผึ้ง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
11
บ้านศาลา ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
10
บ้านสันป่าตอง บ้านร้องสร้าน ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
12
บ้านดอนตัน ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
13
บ้านหนองพันเงิน ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
14
บ้านสันป่าตองใต้ บ้านมะจำโรง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านทุ่งอ้อ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านกลาง บ้านแม่กุ้งบก ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านกลาง ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านป่าตัน ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านจำปาลาว ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านท่า ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านป่าบง ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
9
บ้านใหม่ห้วยส้ม ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
11
บ้านหนองหวาย ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านต้นแหนหลวง ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านทุ่งแป้ง ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านทุ่งหลุก บ้านท่ามะโอ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านท่าวังพร้าว ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านท่าตุ้ม บ้านสันควงคำ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านต้นแหนน้อย ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านป่าจู้ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านทุ่งฟ้าบด บ้านหนองอึ่ง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านต้นแก้ว บ้านป่าป๋วย ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านแท่นทองข่วงหมื่น ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านสันโป่ง ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านต้นตัน บ้านยั้งหวีด ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านหนองครอบ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านสันกาวาฬ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านสันคอกช้าง ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านแม่ข่องใต้ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
9
บ้านแม่ข่องเหนือ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
10
บ้านร้องขุด ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
11
บ้านใหม่ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
12
บ้านแม่ก๊า ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
13
บ้านป่ากล้วย ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
14
บ้านบ่อก๊าง ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านเหมืองฟู ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
2
บ้านเด่น ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
3
บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
4
บ้านร้องขุ้ม บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
5
บ้านร้องธาร ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
7
บ้านร้องขุ้ม ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
8
บ้านแม ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
9
บ้านเจดีย์เนิ้ง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
10
บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
11
บ้านดง บ้านไร่ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
12
บ้านท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
13
บ้านเปียง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
1
บ้านป่าจี้ บ้านกลาง ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
2
บ้านป่าลาน ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
3
บ้านพนัง ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
4
บ้านร้องส้มป่อย ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
5
บ้านป่าอ้อย ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
6
บ้านร้อง ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
7
บ้านดงก๋ำตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
8
บ้านท่าจำปี ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
9
บ้านกลาง ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
10
บ้านทุ่งสะโตกตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
11
บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
12
บ้านทุ่งเกี๋ยง ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่
2
บ้านป่าลาน ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านก่อเก๊า ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านไร่ ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านแม่กุ้งหลวงตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านสันจิกุ่ง ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านแม่กุ้งน้อย ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
9
บ้านแม่กุ้งน้อย ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
10
บ้านเหล่า ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
11
บ้านศรีโพธิ์งาม ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านโรงวัว ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านแพะสันใหม่ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านสัน บ้านหนองไหว ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านหัวฝาย ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านห้วยโท้ง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
9
บ้านต้นแก้ว ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
10
บ้านสันเหนือ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านขุนคง ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านยั้งหวีด ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านม่วงพี่น้อง ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านดงป่าซาง ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านร่องน้ำ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
9
บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00